Historia Poradni


           

Nasza placówka istnieje od 1987 roku. Została powołana 2 lutego 1987 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie jako Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa nr 4. Po sześciu latach – 28 września 1993 roku została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Przez kolejne lata istnienia Poradnia rozwijała się w wielu kierunkach. Trzykrotnie zmienialiśmy siedzibę placówki (w roku 1987 – ul. Śliwińskiego 5, w latach 1988-1993 – ul. Braci Wieniawskich 3, w latach 1993-2011 –  ul. Kaprysowa 1, aktualnie – ul. Radości 8). Zwiększyła się liczba specjalistów zatrudnionych w  Poradni (cztery etaty w  1987 roku, dziewiętnaście  obecnie).  Zmieniały   się   formy   oferowanej    pomocy.  Z  każdym  rokiem    następowało    wyraźne  przesunięcie   akcentu  z   działalności  diagnostycznej w kierunku profilaktycznej i  terapeutycznej. Diagnoza była przede wszystkim punktem wyjścia, podstawą do projektowania systemu oddziaływań  dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych.

W Poradni opracowano bardzo liczne programy profilaktyczne i terapeutyczne. Oto przykładowe programy realizowane:

  1. w przedszkolu:  „Żyjmy w zgodzie i przyjaźni”, „Będę uczniem”, „Rozumiem emocje dziecka”;

  2. w szkole podstawowej: „Stop przemocy”, „Bystrzaki to my”, „Poznajemy zjawiska dynamiki grupowej”, „Wspaniała klasa to my”, „Jak nie zgubić się w hipermarkecie świata”;

  3. w  gimnazjum  i  szkołach  ponadgimnazjalnych  „Zagrożenia z sieci”,  „Być z innymi – propagowanie tolerancji”, „Jestem dyslektykiem   i co dalej”.

Opracowane zostały programy integracyjne dla uczniów klas pierwszych i system badań sondażowych umożliwiający wczesne wykrywanie uczniów z grupy ryzyka dysleksji. Dla nauczycieli i pedagogów prowadzone były  prelekcje,  szkolenia,  grupy wsparcia  i warsztaty. Rodzice korzystali m.in. z prelekcji, mediacji, terapii rodzin. Uczniom oferowano zajęcia psychoterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Pracownicy systematycznie doskonalili warsztat pracy. Kończyli studia podyplomowe nadające dodatkowe kwalifikacje, wielu zdobyło pierwszy i drugi stopień specjalizacji zawodowej, większość uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Współpracowaliśmy z bardzo licznymi instytucjami, stowarzyszeniami i uczelniami wyższymi. Studenci pedagogiki i psychologii  wielu lubelskich uczelni odbywali u nas praktyki śródroczne (niekiedy ponad 100 osób rocznie). W ramach współpracy z UJ wykonywaliśmy badania dotyczące normalizacji testów twórczego myślenia (Test „U” Urbana Jelena). We współpracy z UW uczestniczyliśmy w procesie normalizacji testów zawodoznawczych.

Realizowaliśmy rządowe programy „Zero tolerancji dla przemocy” i „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz gminne programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych np. „ Nie jestem sam” – program dla dzieci wykazujących zachowania ryzykowne”.

Współtworzyliśmy i uczestniczyliśmy w realizacji programów w ramach EFS np. „Szansa na przyszłość”, „Pokonam siebie”.

Pracownicy Poradni brali udział w programach telewizyjnych, audycjach radiowych, w tym w wielu audycjach „na żywo” z udziałem radiosłuchaczy. Publikowaliśmy artykuły w specjalistycznych czasopismach i lubelskiej prasie. Nasze osiągnięcia dostrzegane są w środowisku. Pracownicy Poradni byli uhonorowani licznymi nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

W 2007 roku z okazji 20-lecia Poradni odbyła się konferencja pod nazwą Współczesne dylematy wychowania z udziałem władz miasta, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i licznych zaproszonych gości. Podczas konferencji zaprezentowano dokonania Poradni, zastanawiano się nad problematyką przemocy i sposobami jej przeciwdziałania ( wykłady prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej i o. mgr Gisberta Lordiecka).

Jubileusz 25-lecia istnienia Poradni (2012 r.) został uczczony konferencją zatytułowaną W pogoni za szczęściem. Uczestniczący w konferencji goście poznali historię i osiągnięcia Poradni, wysłuchali wykładu na temat szczęścia w rodzinie (dr Małgorzata Sitarczyk). Była też piękna część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Organizatorem i pierwszym dyrektorem Poradni w latach 1987 – 2012 była mgr Wanda Góźdź. Od 1 września 2012 roku funkcję dyrektora pełni mgr Alicja Rogowska.