Formy pomocy


1.  Indywidualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.

2. Udzielanie informacji postdiagnostycznych – omówienie wyników badań, określenie problemu, jego przyczyn i  sposobów radzenia sobie z nim.

3. Indywidualna i grupowa diagnoza predyspozycji zawodowych.

4. Badania przesiewowe:

 • prowadzone Platformą Badań Zmysłów „Widzę, Słyszę”,
 • logopedyczne,
 • w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.

5.  Terapia indywidualna:

 • dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • dla uczniów z deficytami rozwojowymi,
 • dla uczniów z zaburzeniami emocji,
 • dla dzieci i uczniów z zespołem Aspergera,
 • dla dzieci i uczniów z zaburzeniami mowy,
 • dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,
 • dla dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego SI,
 • zajęcia rozwijające umiejętności poznawcze.

6. Porady, konsultacje.

7. Działania profilaktyczne i edukacyjne stosownie do zgłoszonych potrzeb:

 • dla dzieci i młodzieży:
  • zajęcia logorytmiczne, zajęcia dla uczniów zdolnych, zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, metod efektywnego uczenia się, profilaktyki uzależnień (substancje psychoaktywne,    Internet – media), przemocy rówieśniczej;
 • dla rodziców i nauczycieli:
  • porady, konsultacje, warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze, prelekcje i punkty konsultacyjne na terenie placówek, szkolenia dla rad pedagogicznych. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez Rywalizacji, Trening Zastępowania Agresji.