Opiniowanie


1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (nauczaniedomowe);
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla poradni zdrowia psychicznego, poradni foniatrycznej, sądu i in.).
 • działający w Poradni zespół orzekający wydaje również opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole (zob. orzecznictwo).

2. Poradnia wydaje opinie w powyższych sprawach po przeprowadzeniu pełnej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

3. Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania innych opinii, zaświadczeń itp.) opinie są wydawane w terminie 60 dni od złożenia wniosku.

4. W celu uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka/ucznia Poradnia może zwrócić się do dyrektora  placówki, do której dziecko/uczeń uczęszcza, o wydanie opinii przez nauczycieli,  informując o tym wnioskodawcę.

5. Opinia zawiera: powód zgłoszenia, stanowisko Poradni w sprawie zgłoszonego problemu, diagnozę potrzeb i możliwości dziecka/ucznia, opis mechanizmów jego funkcjonowania, zalecenia dla rodziców, ucznia i nauczycieli.

5. Opinia zawiera: powód zgłoszenia, stanowisko Poradni w sprawie zgłoszonego problemu, diagnozę potrzeb i możliwości dziecka/ucznia, opis mechanizmów jego funkcjonowania, zalecenia dla rodziców, ucznia i nauczycieli.

6. Opinię można odebrać w sekretariacie, w godzinach pracy  Poradni, za potwierdzeniem odbioru. Opinie wydawane są rodzicom lub upoważnionym przez nich osobom pełnoletnim.