Orzecznictwo


1. W Poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego z uwagi na stan zdrowia dziecka znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji i metod pracy z uwagi na:
 • niepełnosprawność ruchową w tym afazję,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • niepełnosprawności sprzężone (jeśli występują dwie z wyżej wymienionych formy niepełnosprawności),
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanie społeczne;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Uwaga! Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: słabowidzących i niewidzących, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wydaje Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie, ul. Młodej Polski 30.

2. Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Poradni odbywają się co dwa tygodnie.

3. Zespół orzekający wydaje orzeczenie na wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia (zob. druki do pobrania) . Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności:

 • Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego – tutaj: druk zaświadczenia, (zaświadczenie nie jest konieczne tylko przy ubieganiu się o kształcenie specjalne z uwagi na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem),
 • Opinię z placówki, do której dziecko uczęszcza,
 • Kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego,
 • Inne opinie, zaświadczenia, wyniki badań i obserwacji (jeśli do wniosku nie dołączono wyników badań psychologiczno­pedagogicznych, takie badania przeprowadzają specjaliści w Poradni).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego prosimy o kontakt ze specjalistą z Poradni przed wypełnieniem przez lekarza zaświadczenia dla potrzeb zespołu orzekającego.

4. Przewodniczący  zespołu  orzekającego  zawiadamia  wnioskodawcę o  terminie   posiedzenia  zespołu. Wnioskodawca  może  wziąć  udział  w  posiedzeniu  zespołu i przedstawić swoje stanowisko. Może również wnioskować o udział wskazanego przez niego specjalisty spoza Poradni.

5. Orzeczenie lub opinię można odebrać sekretariacie, w godzinach pracy Poradni, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Orzeczenia lub opinie są wydawane rodzicom lub upoważnionym przez nich osobom pełnoletnim.