Psychologowie


Alicja Rogowska – psycholog, nauczyciel dyplomowany, od 1 września 2012r. dyrektor Poradni.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu logopedii oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy oraz różnych form terapii. w Poradni zajmuje się diagnozą, poradnictwem psychologicznym i orzecznictwem.

Kontakt e-mail: arog@ppp2.lublin.eu


Anna Ćwirzeń – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła całościowe podyplomowe szkolenie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty (w tym 2,5-letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin), atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szereg szkoleń z zakresu diagnozy czy pomocy dzieciom i rodzinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Lublinie oraz odbywając staże w Klinice Psychiatrii UM w Lublinie na oddziale młodzieżowym i w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie.

W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz terapią rodzin. Prowadzi także poradnictwo wychowawcze oraz warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ( w tym „Rodzeństwo bez rywalizacji” i „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III”). Jest realizatorem zajęć rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Prowadzi także warsztaty dla rodziców małych dzieci (0-6 lat).

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizora z listy PTP.

Kontakt e-mail: acwirzen@ppp2.lublin.eu


Maria Dąbek – psycholog, doradca zawodowy.

Pomaga dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez: diagnozę, udzielanie porad i wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu trudności, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i rozwojowych m.in. „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się poradnictwem zawodowym: diagnozuje predyspozycje i preferencje zawodowe, pomaga  w rozpoznawaniu oraz dokonywaniu wyborów edukacyjno–zawodowych.

Kontakt e-mail: mdabek@ppp2.lublin.eu


Emilia Gładyszewska – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

Posiada dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii osób z autyzmem, psychopedagogiki pracy i rozwoju zawodowego. Doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego i nauczyciela akademickiego.

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci na wszystkich poziomach kształcenia w zakresie umiejętności poznawczych zarówno w aspekcie trudności w uczeniu się jak i szczególnych zdolności. Prowadzi diagnozę zaburzeń zachowania oraz całkowitych zburzeń rozwoju ASD.

Jest certyfikowanym trenerem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,  „Treningu Zastępowania Agresji” oraz „Treningu Umiejętności Społecznych”.

Jest praktykiem metody terapeutycznej dla dzieci i rodziców „Kidds’ Skills – Dam radę” w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Wykonuje swoją pracę z poczuciem odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dzieci i rodzice spotykają się u niej z szacunkiem, życzliwością i zrozumieniem.

Kontakt e-mail: egladyszewska@ppp2.lublin.eu


Maria Gregosiewicz – Kulik – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, trudności wychowawczych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, predyspozycji zawodowych. Prowadzi spotkania warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Kontakt e-mail: mkulik@ppp2.lublin.eu


Eliza Kapica-Kot – psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest certyfikowanym trenerem grupowym, trenerem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Treningu Zastępowania Agresji”.

Doświadczenie zawodowe uzyskała podczas pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, stażu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na Oddziale Hematologii oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ma wieloletnie doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi w szkołach ponadgimnazjalnych oraz jako nauczyciel akademicki.

W Poradni zajmuje się przede wszystkim psychoterapią młodzieży i dorosłych, prowadzeniem warsztatów i treningów dla rodziców oraz diagnozą dzieci w wieku szkolnym.

Kontakt e-mail: ekapica@ppp2.lublin.eu


Katarzyna Pękala – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją – psychologia kliniczna dziecka oraz Studium Podyplomowe UMCS na kierunku Logopedia.

W poradni pomaga dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez: diagnozę, udzielanie porad i wskazówek, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, interwencje i mediacje.

W swojej pracy jest odpowiedzialna, życzliwa, zaangażowana w sprawy osób potrzebujących.

Kontakt e-mail: kpekala@ppp2.lublin.eu


Elżbieta Typiak – psycholog, specjalista terapii psychologicznej.

Obecnie zajmuje się szeroko pojętą diagnozą psychologiczną uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczącą dysleksji, trudności w nauce i trudności wychowawczych, a także problemów zdrowotnych.

Kontakt e-mail: etypiak@ppp2.lublin.eu


Urszula Zięba – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe UMCS na kierunku Umiejętności wychowawcze.

Prowadzi diagnozę uczniów z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, zdrowotnymi, służy wsparciem terapeutycznym dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne.

Ma doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie.

Kontakt e-mail: uzieba@ppp2.lublin.eu