Deklaracja dostępności


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni — https://ppp2.lublin.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, ul. Radości 8, 20-530 Lublin,

tel.: 81 442 30 01, e-mail: poczta@ppp2.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 25. 01.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

2.Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

3.Część dokumentów nie posiada:

warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

 

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Rogowska,

e-mail: poczta@ppp2.lublin.eu,

telefon: 81 442 30 01

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia mieści się w kompleksie budynków Przedszkola nr 77 w Lublinie przy ulicy Radości 8. Mieści się w pierwszym z trzech segmentów, patrząc od supermarketu w głąb osiedla. Istnieje możliwość podjechania samochodem osobowym i zaparkowania na miejscach postojowych przy ulicy Radości. Poradnia jest ogrodzona. Aby wejść do Poradni należy otworzyć furtkę ogrodzenia, a następnie zbliżyć się do budynku i skierować w prawą stronę. Do budynku można wejść korzystając ze schodów lub podjazdu dla wózków. Następnie trzeba pokonać drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz, wejść do przedsionka a następnie skorzystać z domofonu oraz przejść przez kolejne drzwi. Budynek jest dwupoziomowy (parter i I piętro). Poradnia (sekretariat, gabinety) mieści się na parterze. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów ani platform. Brak jest również informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dyrektor poradni wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel poradni.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

W przypadku problemów z dostępnością stony BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 osobą do kontaktu jest Alicja Rogowska: adres e-mail: poczta@ppp2.lublin.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc pod nr tel.: 81 4423001

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.