RODO


Klauzula informacyjna nr 1/2020

dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2; dane adresowe: 20-530 Lublin, ul. Radości 8

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a) Dane osobowe dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w szczególności dla zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz diagnozowania dzieci i młodzieży, w tym wydawania opinii i orzeczeń wymaganych przepisami prawa, udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w szczególności: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, rejestru wydanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji związanej z udzieloną pomocą (np. dokumentacja badań i czynności uzupełniających, dzienniki zajęć). przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia;

b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) a w związku z art, 7 RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań Poradni;

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej i podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych, a także podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych m.in. podmiotowi świadczącemu obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną tj. Lubelskiemu Centrum Ekonomiczno-Administarcyjnemu Oświaty, podmiotowi świadczącemu obsługę informatyczną tj. Wydziałowi Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin.

  2. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez czas niezbędny realizacji obowiązków Poradni oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Poradni, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.

  4. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych art. 18 RODO;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;

h) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Bartłomiej Maciak

Adres e-mail: IOD@LCO.LUBLIN.EU

Tel. 814666414