Pedagodzy


Ewa Dylon – pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami w nauce oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej z uczniami szkoły podstawowej mającymi trudności w uczeniu się (w tym specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu). Ponadto interesuje się i zajmuje problematyką pracy z uczniem zdolnym, prowadzi zajęcia w oparciu o metody skutecznego uczenia się oraz kreatywnego i twórczego myślenia. Jest autorem programu edukacyjnego dla dzieci zdolnych „Bystrzaki – to MY!”, współautorem zajęć grupowych „Wakacje z Uśmiechem”, „Jak się nie zgubić w hipermarkecie świata?” oraz autorem profilaktycznego programu informacyjno-edukacyjnego „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?” (na temat sposobów radzenia sobie ze stresem). Wykonuje „Przesiewowe badania wzroku i słuchu” wśród dzieci sześcioletnich i uczniów klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów.

Kontakt e-mail: edylon@ppp2.lublin.eu


Jolanta Laskowska – Rusinek – pedagog, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe na wydziale Psychologii UMCS z zakresu Psychoprofilaktyki uzależnień. Specjalizacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w terapii dzieci i młodzieży, w tym również w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ma duże doświadczenie w działaniach wspierających rodziny w sytuacjach kryzysu i przemocy.

Od kilkunastu lat szkoli nauczycieli na kursach kwalifikacyjnych terapii pedagogicznej z zakresu metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Jolanta Laskowska – Rusinek o sobie: „Moją pasją zawodową jest praca z drugim człowiekiem – a dewiza: Nie ma jednego, niezawodnego sposobu pomocy, nie ma też nadzwyczajnych metod terapeutycznych. Pomoc powinna być dopasowana jak dobre ubranie – indywidualnie, na miarę każdego potrzebującego”.

Kontakt e-mail: jrusinek@ppp2.lublin.eu


Agata Nazarewicz-Jonko – pedagog specjalny, neurologopeda, socjoterapeuta, terapeuta SI, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, nauczyciel dypolomowany.

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, neurologopedyczną oraz zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Interesuje się problematyką trudności w uczeniu się matematyki, w tym dyskalkulii i akalkulii. Systematycznie pogłębia wiedzę i umiejętności zawodowe.

Kontakt e-mail: ajonko@ppp2.lublin.eu


Karolina Rybak – pedagog specjalny, terapeuta, terapeuta SI, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce, terapią pedagogiczną oraz diagnozą i terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Kontakt e-mail: krybak@ppp2.lublin.eu


Irena Sulowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów szkół podstawowych i średnich, w tym uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi treningi i warsztaty, w tym trening ręki, trening słuchu, warsztaty efektywnego uczenia się, warsztaty radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym, trening twórczego myślenia. Interesuje się problematyką trudności w uczeniu się matematyki, w tym dyskalkulii. Prowadzi trening tabliczki mnożenia.

Jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych na kierunku „Surdopedagogika i tyflopedagogika”.

Kontakt e-mail: isulowska@ppp2.lublin.eu


Grażyna Śpiewla – pedagog, terapeuta, mediator, nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, prowadzi diagnozę gotowości szkolnej.

Prowadzi terapię pedagogiczną oraz zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadzi warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Kontakt e-mail: gspiewla@ppp2.lublin.eu


 Marzena Świech – pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, uczniów z obniżonym poziomem zdolności intelektualnych, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą wspierające rozwój społeczny oraz zapobiegające uzależnieniom. Prowadzi spotkania warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Kontakt e-mail: mswiech@ppp2.lublin.eu