Koncepcja Poradni


Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest placówką powołaną po to, aby nieść pomoc psychologiczno-pedagogiczną (w tym logopedyczną i pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu) tym, którzy takiej pomocy potrzebują. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 pomagamy dzieciom i młodzieży w osiąganiu pełni rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego. Wspieramy też osoby dorosłe – rodziców, opiekunów, kadrę pedagogiczną w placówkach oświatowych. Czynimy to, aby ich praca wychowawcza i edukacyjna przynosiła pożądane efekty.


Informacje ogólne i baza materialna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 mieści się w dzielnicy Czuby na osiedlu Skarpa, przy ul. Radości 8. Zajmuje parter jednego z segmentów budynku należącego do Przedszkola nr 77. Poradnia ma oddzielne wejście, wewnątrz jest przestronny hall z poczekalnią i wydzielonym kącikiem zabaw dla oczekujących dzieci. Dysponujemy ośmioma gabinetami pracowników pedagogicznych, salą konferencyjną i kilkoma niewielkimi pomieszczeniami gospodarczymi. W każdym gabinecie jest komputer oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności diagnostyczno-terapeutycznej (testy, pomoce, materiały). Warunki do prowadzenia działalności są bardzo dobre.

Rejon oddziaływania Poradni to placówki – szkoły i przedszkola – zlokalizowane w południowej części Lublina – Czuby, Zemborzyce, Węglin, okolice ulicy Krochmalnej i częściowo centrum miasta. W rejonie działania Poradni jest ogółem około 11 000 osób.

Pracownicy

W Poradni są zatrudnieni psychologowie, pedagodzy, logopedzi, lekarz, oraz osoby z administracji i obsługi. Pracownicy są aktywni, stale podnoszą własne kompetencje zawodowe, chętnie podejmują inicjatywy, mają twórcze podejście do realizacji zadań. Większość pracowników ma dodatkowe kwalifikacje, które wykorzystują poszerzając ofertę Poradni o wiele form pomocy dostosowanych do potrzeb klientów. Kadra Poradni stanowi zintegrowany zespół, który realizuje wspólne cele i potrafi ze sobą współdziałać.

Organizacja pracy

Poradnia bardzo sprawnie funkcjonuje pod względem organizacyjnym. Godziny otwarcia placówki są następujące: od poniedziałku do czwartku – 8.00 – 18.00, piątek – 8.00 – 16.00. W tygodniowym rozkładzie pracy pracownicy realizują swoje zadania zarówno rano, jak i po południu, dzięki czemu jest zapewniona możliwość skorzystania z pomocy wszystkim potrzebującym w dogodnym dla nich czasie

Bardzo dobra jest organizacja pracy administracji i obsługi klientów. W godzinach otwarcia Poradni jest też zawsze czynny sekretariat, umożliwiając klientom stały kontakt. Wszystkie zobowiązania są realizowane rzetelnie i terminowo. Czas oczekiwania na badanie czy opinię jest stosunkowo krótki, korzystający z naszych usług są traktowani z życzliwością i szacunkiem. Klienci mają dobrą opinię o Poradni jako o miejscu, w którym poświęcono im czas i uwagę, w którym znaleźli zrozumienie i rozwiązanie zgłoszonych problemów.

Realizacja zadań

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 realizuje wszystkie cele i zadania określone w Statucie Poradni. Zalicza się do nich:

  • diagnozowanie potrzeb, możliwości oraz różnorodnych zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
  • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  • prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zależności od rozpoznanych potrzeb,
  • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
  • wspomaganie rodzin w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Powyższe zadania są wykonywane z wykorzystaniem wielu różnych form. Należą do nich: badania diagnostyczne, opiniowanie i orzecznictwo, terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie grup wsparcia, mediacje, interwencja kryzysowa, poradnictwo, konsultacje, działalność szkoleniowo-informacyjna, zajęcia i prelekcje dla rodziców, działalność profilaktyczna (warsztaty, treningi, realizacja programów).

Ponadto bardzo ważnym zadaniem Poradni jest udział w przygotowaniu studentów i młodych nauczycieli do pracy zawodowej – pracownicy organizują i prowadzą praktyki studenckie.

Poradnia współpracuje z licznymi instytucjami, z jednej strony wspomaga je w ich działalności, z drugiej zaś – korzysta z ich usług w celu coraz lepszej i efektywnej realizacji własnych zadań.

Zadania na przyszłość

W związku z dużym zapotrzebowaniem środowiska na działania pomocowe planujemy poszerzenie oferty Poradni i uczynienie z naszej placówki centrum wyspecjalizowanej pomocy terapeutycznej.

W Poradni będą podjęte działania (szkolenie pracowników, organizacja gabinetów i sal do zajęć, zakup potrzebnego sprzętu i pomocy), dzięki którym będzie możliwe objęcie opieką terapeutyczną osoby potrzebujące nie tylko z rejonu działania naszej placówki.

Będą kontynuowane działania propagujące naszą Poradnię i ułatwiające korzystanie z proponowanej oferty – dalsze usprawnianie organizacji pracy i  komunikacji, aktualizacja ulotki informacyjnej, opracowanie strony internetowej, likwidacja barier architektonicznych, udział pracowników w różnych przedsięwzięciach na terenie miasta. Planujemy poszerzenie współpracy z innymi poradniami w Lublinie i województwie lubelskim w realizacji projektów służących rozwojowi zawodowemu i poszerzaniu oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.